Splash Day

The Kidz House enjoying a wonderful splash day.